کودهای حاوی عناصر پرمصرف
کودهای حاوی عناصر میان مصرف
کودهای حاوی عناصر کم مصرف
محرک های رشد
کودهای بهبود دهنده خاک