کودهای حاوی عناصر پرمصرف
کودهای حاوی عناصر میان مصرف
کودهای حاوی عناصر کم مصرف
کود های بهبود دهنده خاک
محرک های رشد
ترکیبات دو منظوره