آلگاریک مایع

آلگاریک مایع

آلگاریک مایع

عصاره خالص جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم

جلبک دریایی یک کود فوق العاده و یک بهساز خاک عالی است. عصاره جلبک دریایی حاوی هورمون­ های رشد، تنظیم کننده­ های رشد، محرک­ های رشد، اکسین، جیبرلین و ویتامین­ هاست که منجر به بهبود کیفیت و افزایش عملکرد می­ شود. مصرف کودهای مایع عصاره جلبک دریایی دو رویکرد اصلی دارد: در مرحله اول، سبب تحریک میکروارگانیسم های موجود در خاک شده و گیاه را در جذب مواد مغذی یاری می دهند. همچنین از گیاهان در برابر بیماری ­های خاکزاد محافظت می­ کنند. بنابراین نقش مصرف کود جلبک دریایی در محافظت از گیاه و تغذیه آن بسیار حائز اهمیت است. آلگاریک عصاره جلبک دریایی تغلیظ شده ایست که از جلبک Ascophyllum nodosum گرفته شده­ است، کاملا محلول در آب بوده و نقش چشمگیری در افزایش تقسیم سلولی، محافظت در برابر تنش­ ها، بیماری­ ها و آفات گیاهی، تنظیم رشد و افزایش عملکرد و بهبود شرایط خاک دارد. آلگاریک به گیاه در استفاده بهینه از عناصر غذایی موجود در خاک کمک کرده و به این طریق عملکرد و کیفیت محصول از لحاظ اندازه و تعداد میوه به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

توضیحات

فواید استفاده از آلگاریک مایع

  • بهبود کارایی مصرف کودها و سموم دفع آفات
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ­ها، آفات و بیماری ­ها از طریق فعال کردن سیستم ایمنی
  • تحریک رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی
  • بهبود شکل ظاهری، عطر و طعم میوه
  • افزایش ماندگاری میوه و سبزی

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
پتاسیم محلول در آب 9 درصد
عصاره جلبک دریایی و ماده آلی 23 درصد
مانیتول 2 درصد
آلژینیک اسید 3 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات محلول پاشی همراه آب آبیاری کاربرد در طی فصل رشد
درختان میوه 1/5- 1 لیتر در هکتار تورم جوانه ­ها، گل دهی، پس از ریزش گل، ابتدای تشکیل میوه
زراعی 1/5- 1 لیتر در هکتار 2/5 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار در زمان کاشت، مرحله 5-3 برگی، ساقه دهی، پنجه زنی، ظهور خوشه
سبزی و صیفی 1/5- 1 لیتر در هکتار قبل از انتقال نشا، دو هفته پس از انتقال نشا، گل دهی، پس از تشکیل میوه
محصولات گلخانه ­ای 1/5- 1 لیتر در هزار لیتر در هکتار اوایل مرحله رشد و تکرار هر 14 روز یکبار

هشدار

از اختلاط اين كود با تركيبات اسیدی اجتناب شود

تست اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود

عنوان

Go to Top