توماتِرا

توماتِرا

توماتِرا

مناسب برای گل انگیزی و تشکیل میوه گوجه ­فرنگی

توماترا یک محرک زیستی مخصوص افزایش گل دهی، پایداری بیشتر شکوفه ­ها، افزایش تشکیل میوه و درشت کردن میوه­ ها و بهبود کیفیت برداشت در گوجه فرنگی می­ باشد. این محصول حاوی اسیدهای آمینه، نیتروژن و مانیتول است که موجب بهبود گل دهی و افزایش کیفیت و عملکرد محصول می­ شود. این عناصر باعث افزایش لقاح و گل انگیزی، افزایش تشکیل میوه و کاهش ریزش میوه در مراحل اول نمو می شوند . اسیدهای آمینه همچنین عناصر پایدار کننده تولید بیوماس میوه هستند و در فرایندهای مختلف گیاه نظیر فتوسنتز (تولید کلروفیل)، دفاع در مقابل پاتوژ­ن­ ها، پاسخ به تنش ­ها و همچنین زنده ماندن دانه گرده، جهت بهبود وضعیت تغذیه ای و تأمین انرژی گیاه شرکت می­ کنند. بر این اساس مصرف توماترا برداشتی بهینه و پربازده را ممکن می ­سازد.

توضیحات

فواید استفاده از توماترا

  • افزایش جوانه­ های گیاهی، سرعت بخشیدن به فرآیندهای تقسیم سلولی، تحریک فتوسنتز ، تاخیر در پیری گیاه و کاهش ریزش زودرس میوه  ­ها
  • افزایش باروری دانه گرده و بهبود در فرآیند گرده افشانی و تشکیل میوه
  • تقویت جوانه­ ها و جلوگیری از ریزش گل
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل                       2 درصد
مانیتول                           0/5 درصد
اسید آمینه آزاد                  5 درصد

دستورالعمل مصرف

محصولات دفعات مصرف محلول پاشی زمان مصرف
گوجه فرنگی 1 1 لیتر در هکتار ابتدای گل دهی

احتیاط و هشدار

از اختلاط با ترکیبات حاوی کلسیم، مس و گوگرد و روغن­ های معدنی اجتناب شود.

تست اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

محلول پاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top