ریکوتک 21

ریکوتک 21

ریکوتک 21

کود سولفات آمونیوم با تکنولوژی DMPP

ریکوتک 21 کود نیتروژن محلول در آب به همراه گوگرد با تکنولوژی بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP است که برای مصرف کود آبیاری طراحی شده ­است. نيتريفيكاسيون يك فرآيند دو مرحله­ اي شامل تبدیل آمونیوم (NH4+) به نیترات (NO3) توسط باكتري­ های خاکزی است. در بیشتر خاک ها، این یک فرایند نسبتاً سریع است که معمولاً طی چند روز یا چند هفته پس از استفاده از منبع آمونیوم اتفاق می­افتد. نیترات نسبت به آبشویی و اتلاف به صورت گاز از طریق فرآیند دنیتریفیکاسیون مستعد­تر است. بنابراین مطلوب است که N به فرم آمونیوم در خاک حفظ شود تا این تلفات به حداقل برسد. مدیریت دقیق منابع آمونیوم می­تواند دستیابی مطلوب به منبع غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کرده و تلفات نیترات را به حداقل برساند. بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP روند تبدیل آمونیوم به نیتریت و سپس نیترات را کاهش می­دهد.
در واقع ریکوتک 21 فرآیند نیتریفیکاسیون را از طریق کاهش فعالیت باکتری نیتروزوموناس به مدت 6 تا 12 هفته به تاخیر می ­اندازد و بدین ترتیب میزان هدررفت نیتروژن از طریق فرآیندهای نیتریفیکاسیون و آبشویی را کاهش و کارایی مصرف نیتروژن را افزایش می­دهد.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوتک 21

  • تکنولوژی کارآمد نیتروژن با استفاده از بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP
  • در دسترس بودن راحت­ تر و طولانی تر NH4+ در خاک
  • افزایش قابلیت دسترسی عناصر ریز مغذی و فسفر به دلیل کاهش PH محیط اطراف ریشه
  • افزایش بازارپسندی و بهبود کیفیت محصولات زراعی
  • تامین ازت و سولفور مورد نیاز گیاه و کمک به توسعه ریشه و جذب بهتر عناصر غذایی

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن به فرم آمونیوم (N-NH4) 21 %
گوگرد محلول (S) 20/5 %

دستورالعمل مصرف

محصولات مقدار مصرف (کود آبیاری) زمان مصرف
باغی 8-15 کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد
زراعی 6-10 کیلوگرم در هکتار
سبزی و صیفی 8-14 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 3- 1/5 کیلوگرم در هزار متر مربع

احتیاط و هشدار

ریکوتک 21 مصرف محلول پاشی ندارد.

از اختلاط این کود با ترکیبات قلیایی و روغن­ های معدنی اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top