ریک آمین یک کود مایع محلول حاوی 40٪ اسید آمینه و نیتروژن است. این محصول علاوه بر افزایش مقاومت در برابر برخی بیماری­ها، موجب افزایش توان مقابله با شرایط تنش در گیاهان می­شود. اسیدهای آمینه در متابولیسم مختلف گیاهان مانند تحریک فتوسنتز و کنترل باز و بسته شدن روزنه­ها نقش مهمی ایفا می­کنند. از سوی دیگر، آنها بخشی از سنتز پروتئین، فعال کننده هورمون­های گیاهی و مواد اولیه و ضروری رشد هستند. آنها همچنین یک منبع انرژی هستند که گیاهان می توانند در صورت نیاز از آنها استفاده کنند. اسیدهای آمینه آزاد موجود در ریک آمین از منشاء گیاهی بوده و علاوه بر حمایت از رشد گیاه و افزایش سوخت و ساز، حداکثر تأمین مواد مغذی را نیز تضمین می­کند.

ریک آمین توانایی گیاه برای مقاومت در برابر تنش­ها و بهبودی سریعتر پس از وقوع تنش را افزایش می­دهد. هنگامی که گیاه قبل از بروز تنش با ریک آمین تیمار شود، بهتر می­تواند چالش فیزیولوژیکی یا محیطی را تحمل کند. هنگامی که ریک آمین پس از برداشت محصول مصرف شود، گیاه تنش ناشی از برداشت را بهتر تحمل می­کند، همچنین برای گذراندن زمستان و شروع فصل آینده ذخایر بهتری را در اختیار خواهد داشت.