مونو آمونیوم فسفات اورال

صفحه اصلی/محصولات اورال/مونو آمونیوم فسفات اورال

مونو آمونیوم فسفات اورال

مونو آمونیوم فسفات  اورال

بخشی از کود ازته که به صورت آمونیوم جذب گیاه می­شود مزایای فیزیولوژیکی بسیاری از جمله ذخیره انرژی در گیاه، تحریک بهتر گل دهی و جذب فسفر و ریز مغذی­ ها را به همراه دارد. این عمل منجر به افزایش عملکرد گیاه شده و از طرف دیگر، یون آمونیوم موجب تحریک ساخت فیتوهورمون­ های گیاهی از جمله سیتوکنین و جیبرلین می­شود. آمونیوم همچنین در ساخت اسید های آمینه، پروتئین و نوکلئیک اسید به کار می­رود. فسفر نیز یكی دیگر از عناصری است كه به مقدار زیاد مورد نیاز درختان میوه می‌باشد. فسفر در فعالیت متابولیكی گیاه نقش داشته و بطور غیر مستقیم بر عملكرد محصولات از این طریق تأثیر می‌گذارد. فسفر بصورت تركیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره می‌شود و به همراه سایر عناصر در ساختمان دانه گرده شركت دارد. این عنصر در تشكیل بذر نقشی اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می‌شود.

توضیحات

فواید استفاده از مونو آمونیوم فسفات اورال

  • جلوگیری از تجمع ازت داخل گیاه به فرم نیترات و در نتیجه تولید محصول سالم
  • افزایش جذب فسفر و ریز مغذی­ ها به دلیل کاهش PH محیط اطراف ریشه در اثر جذب ازت به فرم آمونیوم
  • جلوگیری از هدر رفتن انرژی داخل گیاه به دلیل جذب ازت به فرم آمونیوم و تبدیل مستقیم آن به آمینو اسید­ها و پروتئین

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن آمونیاکی (NH4)                           11 %

فسفر قابل استفاده (P2O5)                      60/5 %

دستورالعمل مصرف

محصولات کود آبیاری
باغی 50 تا 70 گرم برای هر درخت (40 کیلوگرم در آب آبیاری)
زراعی 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار

احتیاط و هشدار

از اختلاط این کود با ترکیبات حاوی مقادیر بالای منیزیم و کلسیم اجتناب شود.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top