هچیزو کود محلول در آب NK 9-16 ، همراه با لئوناردیت و آهن کلات شده با EDDHMA در کنار منگنز می­باشد که برای جلوگیری از کمبود مواد مغذی یا مولتی کلروز در گیاهان مصرف می­شود. این کود برای جلوگیری یا اصلاح کمبودهای شدید عنصر آهن در محصولات زراعی و جلوگیری از هرگونه تعامل نامطلوب در میان ریزمغذی­های آهن و منگنز و یا بهبود تقابل با ماده آلی درون خاک توصیه می­شود. در این شرایط هچیزو یک جایگزین عالی برای کودهای آلی و معدنی بوده و همچنین سبب بهبود شرایط استاندارد محصول می­شود.