کود اوره فسفات اورال

صفحه اصلی/محصولات اورال/کود اوره فسفات اورال

کود اوره فسفات اورال

کود اوره فسفات اورال

این کود دارای ترکیب ایده ال و متناسب از عناصر ازت و فسفر می­باشد که در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه قابل مصرف می­باشد. ازت موجود در کود اوره فسفات اورال به فرم اوره می­باشد. اوره سبب نفوذ و جذب بهتر عناصر غذایی در هنگام استفاده از این کود به صورت محلول پاشی می­شود. از سوی دیگر فسفر در مراحل اولیه رشد گیاه سبب بهبود رشد ریشه و تثبیت گیاه می‌شود. فسفر به عنوان یك عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوكلئیك نقش دارد و این اسید‌ها ناقل اطلاعات ژنتیكی در گیاه می‌باشند. این عنصر عمده ترین ماده‌ای است كه سبب خاصیت اسیدی اسیدنوكلئیك می‌شود، همچنین در انتقال انرژی در درختان میوه نقش دارد بنابراین در فعالیت متابولیكی گیاه نقش داشته و بطور غیر مستقیم بر عملكرد محصولات از این طریق تأثیر می‌گذارد.

توضیحات

فواید استفاده از اوره فسفات اورال

  • تامین ازت به فرم اوره به منظور تامین ازت در مراحل اولیه رشد
  • تامین فسفر قابل دسترس گیاه برای توسعه و رشد ریشه
  • جلوگیری از تثبیت فسفر به دلیل  pH پایین
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (N)                              18 %

فسفر قابل استفاده (P2O5)                  44 %

دستورالعمل مصرف

محصولات مصرف خاکی/آبیاری محلول پاشی
باغات 25 تا 15 کیلوگرم در هکتار 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
زراعت 30 تا 15 کیلوگرم در هکتار 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 30 تا 20 کیلوگرم در هزار مترمربع

احتیاط و هشدار

از اختلاط اين كود با اسید هیومیک و ترکیبات قلیایی و ترکیبات حاوی کلسیم اجتناب شود.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top